Skip to main content

Polityka prywatności klientów objętych monitoringiem wizyjnym w PAMI A. Denkiewicz P. Łukaszewski S.C

Zgodnie z przepisami RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

1. Monitoringiem objęte są wyłącznie: brama wjazdowa, parking oraz tereny zewnętrzne przyległe do budynku a także: wejścia, pomieszczenie recepcji, kuchnia i korytarze, oraz: biuro, pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Monitoringiem nie są objęte pomieszczenia: pokoi, łazienek i toalet.

2. Wejście na teren objęty monitoringiem jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PAMI A. Denkiewicz P. Łukaszewski Spółka Cywilna z siedzibą w Kielcach (25-530), ul. Mostowa 5, zwana dalej Spółką.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem Klientów i pracowników Spółki oraz nadzorem nad mieniem Spółki.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom (z wyjątkiem przekazania wizerunku organom ścigania oraz sądom, jeżeli nagranie dotyczy czynu zabronionego).

6. Pani/Pana dane są przetrzymywane w przystosowanych do tego celu obiektach Spółki.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych do czasu ich usunięcia (z zastrzeżeniem, że taki wgląd nie będzie naruszał praw innych osób).

8. Dane monitoringu (jeżeli nie noszą znamion czynu zabronionego) są usuwane z nośników danych nie później niż po 30 dniach od daty zarejestrowania.