Skip to main content

Regulamin Hostelu Relax

Zasady ogólne:
1. Doba hostelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Hostelu powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

3. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

4. W Hostelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22.00-7.00. W tym czasie nie mogą przebywać na jego terenie osoby nie zameldowane.

5. Zachowanie gości Hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel ma prawo odmówić dalszego pobytu osobie, która naruszyła tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hostelowej.

6. Hostel ma prawo odmówić przyjęcia gościa, który w rażący sposób złamał podczas poprzedniej wizyty regulamin, zakłócił sprawne funkcjonowanie Hostelu lub też wyrządził szkodę innym gościom, pracownikom lub mieniu hostelowemu.

7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie TYTONIU w budynku Hostelu podlega karze 500 zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z praniem kołder, poduszek oraz długotrwałego wietrzenia pomieszczeń.

Rezerwacje:
1. Podczas rezerwacji wymagane jest wpłacenie 30% zaliczki oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: recepcja@hostelrelax.pl

2. Przed dokonaniem wpłaty klient zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia dostępności wybranego pokoju.

3. Anulowanie przepłaconej rezerwacji możliwe jest tylko w formie pisemnej do 5 dni przed planowanym przyjazdem.

4. Dokonana w tym terminie rezygnacja łączy się ze zwrotem 100% wpłaconej kwoty. Po upływie tego terminu nie przysługuje zwrot za częściowo lub w całości nie wykorzystaną rezerwację.

Zakwaterowanie:
1. Gość przyjmowany do Hostelu zobowiązana jest do wypełnienia karty rejestracyjnej gościa oraz okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości z aktualnymi danymi celem weryfikacji danych.

2. Klucze do pokoju wydawane są po uregulowaniu zapłaty pracownikowi recepcji.

3. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w chwili przyjazdu. Brak zgłoszenia o zaistniałych usterkach bądź zniszczeniach przenosi odpowiedzialność na osobę aktualnie zameldowaną.

4. Przy każdorazowym opuszczaniu budynku Hostelu klucz do pokoju należy pozostawić w recepcji.

5. Za zgubienie klucza pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł.

6. Bez zgody kierownika Hostelu nie wolno przenosić oraz przestawiać wyposażenia pokoi.

7. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią i standardem.

8. Osoba przyjmowana do Hostelu zobowiązana jest zaznajomić się z regulaminem.

Obowiązki mieszkańca Hostelu:
1. Uprasza się Gości o utrzymanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania własnych grzałek, kuchenek elektrycznych i gazowych oraz urządzeń grzewczych nie będących na wyposażeniu pokoju. Złamanie tego zakazu podlega karze 600 zł.

3. Osoby przebywające na ternie Hostelu zobowiązane są do przestrzegania przepisów przecwipożarowych.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.

5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu.

6. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

7. Mieszkaniec Hostelu nie może udzielać noclegu osobom postronnym.

Wymeldowanie:
1. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju mieszkańcy zobowiązani są do zwrotu klucza w recepcji.

Postanowienia końcowe:
1. Każdy mieszkaniec Hostelu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom i zarządzeniom kierownika obiektu.

2. Kierownik Hostelu lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do kontroli pomieszczeń hostelowych o każdej porze.

3. Gość Hostelu ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

4. Gościom Hostelu przysługuje prawo zgłaszania reklamacji, które w miarę możliwości rozpatrywane będą na bieżąco.